Polityka prywatności

Serwisu www.bacowkatowary.pl (dalej: „Serwis”), którego administratorem jest spółka Towary Tradycyjne Bacówka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w miejscowości Rajbrot.

Szanowni Państwo,

mając na uwadze treść ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907, 2201, z 2018 r. poz. 138, 650, 1118, dalej: „UPT”) oraz treść Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), Administrator poniżej przedstawia Użytkownikom niezbędne informacje.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu.

INFORMACJE OGÓLNE

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest spółka Towary Tradycyjne Bacówka Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w miejscowości Rajbrot, pod adresem Rajbrot 470, kod pocztowy: 32-725 Rajbrot, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000248226, której akta przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, posługująca się numerem NIP: 8681735993, numerem REGON: 852615963 (dalej: „Administrator”). Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą korespondencji pocztowej lub telefonicznie pod numerem telefonu 126395886 lub elektronicznie pod adresem e-mail: bacowka@bacowkatowary.pl

CELE I TERMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkownika są wykorzystywane przez Administratora w następujących celach i przez następujący czas:

Dane osobowe związane z plikami cookies:

 • dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacja korzystania z Serwisu, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika, co stanowi usprawiedliwiony cel na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu i nie dłużej niż w okresie niezbędnym dla realizacji powyższego celu, a maksymalnie przez 2 lata;
 • zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania Serwisu i umożliwienia nieodpłatnego świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną, co stanowi usprawiedliwiony cel na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – nie dłużej niż w okresie niezbędnym dla realizacji powyższego celu a maksymalnie przez 2 lata;
 • prowadzenie działań marketingowych, za pomocą których Administrator personalizuje i dopasowuje treść reklam wyświetlanych w Serwisie do preferencji Użytkownika, tylko w zakresie zgody wyrażonej przez Użytkownika, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – nie dłużej niż do wycofania zgody, a maksymalnie przez 2 lata.

Dane osobowe związane z wykorzystaniem formularza kontaktowego:

 • obsługa formularza kontaktowego służącego Użytkownikom do kontaktu z Administratorem – co stanowi usprawiedliwiony cel na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – nie dłużej niż wymaga tego realizacja powyższego celu lub okres przedawnienia roszczeń.
 • ochrona interesów ekonomicznych, prawnych, finansowych Administratora, w tym m.in. w celu dochodzenia realizacji zobowiązań względem Administratora (także celem sprzedaży wierzytelności), prowadzenia wszelkiego rodzaju postępowań, co stanowi usprawiedliwiony cel na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – nie dłużej niż wymaga tego realizacja powyższego celu lub okres przedawnienia roszczeń.

Przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną:

 • Promocja i reklama produktów Administratora – tylko w zakresie zgody wyrażonej przez Użytkownika, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – nie dłużej niż do wycofania zgody, a maksymalnie przez 2 lata.

Dane osobowe związane z udziałem w przetargach:

 • obsługa postępowania przetargowego – co stanowi usprawiedliwiony cel na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – nie dłużej niż wymaga tego realizacja powyższego celu lub okres przedawnienia roszczeń;
 • ochrona interesów ekonomicznych, prawnych, finansowych Administratora, w tym m.in. w celu dochodzenia realizacji zobowiązań względem Administratora (także celem sprzedaży wierzytelności), prowadzenia wszelkiego rodzaju postępowań, co stanowi usprawiedliwiony cel na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – nie dłużej niż wymaga tego realizacja powyższego celu lub okres przedawnienia roszczeń.

PRAWO COFNIĘCIA ZGODY

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, przesyłając wiadomość zawierającą niezbędne dane, na adres e-mail: bacowka@bacowkatowary.pl. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim (odbiorcom), które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne, marketingowe, księgowe, hostingowe, prawne, finansowe. Administrator zobowiązuje każdy podmiot, z którym współpracuje, do utrzymywania poziomu ochrony Państwa danych uwzględniającego stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub wolności w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik może zrealizować przysługujące mu prawo do:

 • dostępu do danych osobowych;
 • żądania sprostowania danych osobowych;
 • żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych (macie Państwo prawo otrzymać swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, uniwersalnym formacie, nadającym się do odczytu na powszechnie stosowanym sprzęcie mobilnym lub komputerowym);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • złożenia skargi do organu nadzorczego w razie stwierdzenia, że Państwa dane są przetwarzane przez Administratora niezgodnie z RODO.

Administrator udziela dodatkowych informacji odnośnie skorzystania z powyższych praw, w odpowiedzi na zapytania kierowane pod adres e-mail: bacowka@bacowkatowary.pl.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić lub utrudnić świadczenie niektórych usług przez Administratora, w tym m.in.: prawidłowe działanie Serwisu, dogodny dostęp do treści Serwisu, odpowiedź na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego, przesyłanie informacji handlowej.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności spowodowane zmianami przepisów prawa lub związane ze zmianami oferty usług dostępnych w Serwisie bądź rozwojem funkcjonalności Serwisu będą niezwłocznie komunikowane Państwu poprzez ogłoszenie zamieszczone w Serwisie.
Zmiany określone powyżej będą obowiązywać w terminie 14 dni od daty zamieszczenia informacji chyba, że inny termin będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Pliki cookies.

 • Serwis wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
  • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer Użytkownika);
  • nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
  • nazwa Użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
  • czas nadejścia zapytania,
  • pierwszy wiersz żądania HTTP,
  • kod odpowiedzi HTTP,
  • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce Użytkownika,
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
 • Korzystanie z Serwisu oznacza, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie przez Administratora plików cookies (ciasteczek), zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 2) UPT. Poniżej znajduje się informacja o przechowywaniu informacji lub uzyskiwaniu dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika korzystającego z Serwisu.
  • Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (n.p.: smartfon, komputer, tablet) i przeznaczone są do lepszego wykorzystania potencjału Serwisu.
  • Administrator w sposób automatyczny zbiera i przetwarza informacje zawarte w plikach cookies. Administrator wykorzystując cookies nie gromadzi danych personalnych typu imię, nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu.
  • Cookies zazwyczaj zawierają następujące informacje:
  • pliki cookies „stałe” lub „funkcjonalne” – umożliwiają „zapamiętanie” preferowanych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  • pliki cookies „sesyjne” lub „tymczasowe”, związane z sesją pozostają w przeglądarce tylko przez czas sesji, tzn. do momentu wyjścia z danej witryny,
  • pliki cookies indywidualne – zawierające dane wprowadzone przez Użytkownika (ang. User input cookies),
  • pliki cookies „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie przez Administratora informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
  • pliki cookies zapewniające bezpieczeństwo w trakcie korzystania z Serwisu m.in. wykorzystywane przez Administratora do wykrywania nadużyć dotyczących uwierzytelniania w Serwisie (ang. user centric security cookies),
  • pliki cookies „niezbędne” – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w Serwisie, m.in. cookies konieczne dla usług, które wymagają uwierzytelniania Serwisie,
  • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym:
   • stosowane przez Google Analytics – tj. podmiot, któremu powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych – w celu realizacji badań oglądalności Serwisu oraz w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu;
   • Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google – tj. podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu przez użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu).
 • Pliki cookies zamieszczone i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców, dostawców usług informatycznych, kontrahentów lub partnerów (dotyczy to np. podmiotów świadczących usługi statystyk Analytics, usługi reklamowe AdWords i remarketingu).
 • Zazwyczaj oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) urządzenia końcowego Użytkownika.
 • Oprogramowanie urządzenia końcowego (przeglądarka) często zapewnia możliwość:
  • trwałego wyłączenia opcji pobierania i zapisywania plików cookies do pamięci urządzenia końcowego;
  • tymczasowego skorzystania z trybu podwyższonej prywatności przeglądarki (przeglądanie w trybie prywatnym, tzw. Incognito), w którym przeglądarka nie zapamiętuje plików cookies a więc informacji na temat odwiedzanych witryn internetowych, ustawienia stron, status logowania czy danych używanych przez wtyczki (np. Adobe Flash).
 • Szczegóły wyboru opisanych powyżej opcji dostępne są w instrukcji obsługi oprogramowania, w zależności od rodzaju i wersji przeglądarki, informacja ta może być umieszczona w innym miejscu. Wybór jednej z opisanych powyżej opcji, może niekorzystnie wpłynąć na funkcjonowanie Serwisu lub uniemożliwić korzystanie z niego, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Administrator nie odpowiada za politykę prywatności oraz sposoby zabezpieczania danych osobowych na stronach internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach Serwisu.

Szanowny Użytkowniku ! Wejście na stronę internetową www.bacowkatowary.pl (dalej: „Serwis”), wymaga wyrażenia zgody na wykorzystanie przez Administratora plików cookies (ciasteczek) w celach opisanych w Polityce prywatności. Warunki przechowywania cookies i dostęp do ich ustawień możesz sprawdzić lub zmodyfikować za pomocą ustawień Twojej przeglądarki. Naciskając przycisk „Wyrażam zgodę” potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacjami zawartymi w Polityce prywatności oraz że Twoja zgoda jest świadoma i dobrowolna. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close