Aktualności

Ważne informacje

24 kwietnia 2017

Regulamin Karty Stałego Klienta

Regulamin Promocji „Karta Rabatowa”
(zwany dalej „Regulaminem”) organizowanej w sklepach Bacówka Towary Tradycyjne

 

Założenia Promocji

 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest spółka BACÓWKA TOWARY TRADYCYJNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Rajbrocie, 32-725 Rajbrot 470, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 248226, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 8681735993, REGON: 852615963 (dalej „Organizator”).
 2. Akcja promocyjna, zwana dalej “Promocją”, skierowana jest do klientów Sklepów firmowych „Bacówka Towary Tradycyjne” (zwanymi dalej „Sklepami”). Lista Sklepów prowadzonych przez Organizatora objętych „Promocją” stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Promocja będzie prowadzona w Sklepach otwartych dla klientów w czasie trwania Promocji, z wyłączeniem sklepów Franczyzowych. Lista sklepów Franczyzowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
 4. Wydawanie plastikowych (fizycznych) kart rabatowych, które upoważniają do skorzystania z Promocji w sposób wskazany w pkt. I Regulaminu (zwanych dalej „Plastikowymi Kartami Rabatowymi”) rozpoczęło się 1 Maja 2017.
 5. Formularze zgłoszeniowe Plastikowej Karty Rabatowej, zwane dalej “Formularzami papierowymi” dostępne będą w kasach Sklepów.

 

II Warunki udziału w Promocji

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest posiadanie „Plastikowej Karty Rabatowej”.
 2. Warunkiem otrzymania plastikowej Karty Rabatowej jest dokonanie w Sklepach jednorazowego zakupu (udokumentowanego jednym paragonem) za kwotę co najmniej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) przy zastosowaniu jednej z następujących form płatności: gotówka, karta płatnicza oraz wypełnienie Formularza.

2.1 Paragony zakupowe z różnych kas nie sumują się.

2.2. Klient, który spełni wymagania określone w pkt II ust. 2. otrzyma na żądanie w kasie Formularz do wypełnienia. Wzór Formularza stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

2.3. Warunkiem otrzymania Plastikowej Karty Rabatowej jest: spełnienie warunków określonych w pkt II ust. 2 oraz okazanie w kasie paragonu dokumentującego dokonanie zakupu w celu jego ostemplowania wraz z załączonym oryginalnym, nieuszkodzonym, prawidłowo i kompletnie wypełnionym Formularzem.

2.4. Podstawą wzięcia udziału w Promocji i otrzymania Plastikowej Karty Rabatowej są wyłącznie paragony wystawione i przedstawione w Sklepie od 1 maja 2017.

2.5. W Promocji mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2.6. Wypełniając Formularz papierowy, uczestnik Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie jego danych osobowych w celu realizacji niniejszej Promocji oraz dla potrzeb marketingowych Organizatora i podmiotów wchodzących w skład sieci handlowej Bacówka Towary Tradycyjne, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator niniejszej Promocji. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wglądu do danych oraz prawo ich poprawiania.

 

III Karta Rabatowa i warunki jej odbioru

 1. Posiadacze „Plastikowej Karty Rabatowej” są upoważnieni każdorazowo do otrzymywania 5% rabatu przy jednorazowych zakupach (1 paragon) za kwotę od 0,01 zł przy zastosowaniu jednej z następujących form płatności: gotówka, karta płatnicza.
 2. Z rabatów wynikających z posiadanych przez Klienta Kart Rabatowych Bacówka Towary Tradycyjne wyłączone są rabaty na produkty: mięso świeże (wołowina, wieprzowina, cielęcina, drób, królik).
 3. Liczba Kart Rabatowych wydawanych w Promocji nie jest limitowana.
 4. Plastikowe Karty Rabatowe wydawane są w kasach Sklepów. Paragon po jego przedłożeniu w kasie zostanie opieczętowany w celu uniemożliwienia jego ponownego użycia w celu otrzymania Karty Rabatowej, a następnie zwrócony klientowi. Karta Rabatowa wydawana jest bezpłatnie. Karta Rabatowa posiada kod kreskowy. Karta Rabatowa jest kartą na okaziciela. Karta Rabatowa nie jest kartą kredytową, bankomatową lub płatniczą.
 5. Papierowy Formularz zgłoszeniowy to jednostronna kartka A4 służąca do rejestracji następujących danych:
  • imienia i nazwiska klienta,
  • adresu wraz z kodem pocztowym,
  • daty urodzin,
  • telefonu kontaktowego,
  • w przypadku wyrażenia zgody klienta na podanie tych danych poprzez zakreślenie odpowiedniego pola na formularzu zgłoszeniowym -adresu e-mail
  • w przypadku wyrażenia zgody klienta na podanie tych danych poprzez zakreślenie odpowiedniego pola na formularzu zgłoszeniowym -oświadczenia w przedmiocie wyrażenia lub nie wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów reklamowych poprzez SMS, e-mail lub pocztą,
  • określenia Sklepu /pieczątka/, w którym dokonane zostały zakupy,
  • numeru wydanej Karty Rabatowej,
  • oświadczenia w przedmiocie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • daty wydania i potwierdzenia odbioru Karty Rabatowej: własnoręczny podpis klienta.
 6. Formularz, o którym mowa w ust. 5, klient powinien wypełnić w sposób kompletny i zgodny z prawdą.
 7. Plastikowa Karta Rabatowa może zostać odebrana wyłącznie przez klienta (odbiór osobisty), po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Klient otrzymuje Kartę Rabatową wyłącznie w tym Sklepie, w którym dokonał zakupu.
 8. Rabatu przyznanego na podstawie Karty Rabatowej nie łączy się z innymi rabatami udzielanymi w Sklepie w okresie obowiązywania Karty Rabatowej.
 9. Z rabatowania wyłączone są również wszystkie produkty zastępujące mleko kobiece -zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 91 1321 IEEC.12
 10. W celu otrzymania rabatu klient zobowiązany jest okazać Kartę Rabatową przed rozpoczęciem kasowania.
 11. Karty Rabatowe zniszczone lub zgubione nie podlegają wymianie na nowe.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Promocji w każdym momencie.

 

 IV Reklamacje

 1. Reklamacje można zgłaszać przez cały czas trwania Promocji. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej, przesyłając je listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Karta Rabatowa –REKLAMACJA” (decyduje data doręczenia).
 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od dnia ich doręczenia. Odpowiedzi zostaną wysłane pocztą w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia Organizatorowi reklamacji.

 

V Dostępność Regulaminu Karty i ogólnych zasad Promocji

 1. Pełny Regulamin, z zastrzeżeniem ust. 1a niniejszego punktu, dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w Sklepach, a także na stronie internetowej pod adresem www.bacowkatowary.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym momencie.
  1a. Zmiany Regulaminu, każdorazowo zamieszczane będą, w formie informacji na stronie internetowej pod adresem www.bacowkatowary.pl oraz w Sklepach, przy czym zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez posiadaczy Kart Rabatowych przed dokonaniem zmiany.
 2. Niniejszy Regulamin będzie uznany za zaakceptowany z chwilą pierwszego użycia Karty Rabatowej. Akceptując Regulamin, posiadacz Karty Rabatowej, zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

 

VI Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Karty Rabatowej z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności leżących po stronie klientów.
 2. W przypadku zwiększenia liczby placówek objętych niniejszym regulaminem akcji promocyjnej, dzień rozpoczęcia akcji rozpoczyna się z dniem otwarcia danej placówki.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 4. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Promocji, a ich interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
 5. Spory odnoszące się i wynikające z Promocji będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

INFORMATOR KARTY STAŁEGO KLIENTA w trosce o Twoje dane osobowe:

 

KTO PRZETWARZA TWOJE DANE?

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Bacówka Towary Tradycyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., z siedzibą pod adresem Rajbrot 470, 32-725 Rajbrot, NIP: 8681735993 (dalej: „Administrator”).

Kontakt z Administratorem jest możliwy w następujący sposób :

e-mail: rodo@bacowkatowary.pl;

telefon: 126395886;

fax: 126395887;

adres do korespondencji: Bacówka Towary Tradycyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Twoje dane przetwarzane są w celu:

 1. prowadzenia marketingu bezpośredniego (podstawą przetwarzania są Twoje zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 2. wykonania umowy, jaką zawierasz z Administratorem korzystając z karty stałego klienta (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 3. prowadzenia badań statystycznych (podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na wykorzystaniu danych do poprawy jakości świadczonych usług, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 4. sporządzania kopii bezpieczeństwa oraz prowadzenia zmian w systemach informatycznych (podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora w postaci konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania infrastruktury IT (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
 5. ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi (podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora w postaci konieczności obrony praw i realizacji obowiązków (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH?

Odbiorcami Twoich danych będą jedynie w niezbędnym zakresie współpracownicy Administratora (np.: podmiot zajmujący się obsługą IT, hostingiem, serwisem sprzętu elektronicznego, księgowością, finansami (np.: bank, podmiot obsługujący terminal płatniczy), obsługą prawną, wydawaniem kart), a także organy nadzorcze lub publiczne na podstawie właściwych przepisów.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne dla realizacji celu, tj. przez okres korzystania z karty stałego klienta. Po zakończeniu okresu korzystania, Administrator będzie przechowywać Twoje dane w niezbędnym zakresie do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych i należności podatkowych związanych z uzyskanymi korzyściami. Administrator będzie przetwarzał Twoje dane dłużej, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z odrębnych przepisów prawa.

JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?

Możesz skorzystać z przysługującego Ci prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, lub niezgodnie z treścią Twojej zgody;
 • przenoszenia danych w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego;
 • cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie;

powyższe prawa możesz zrealizować kontaktując się z Administratorem listownie lub za pomocą poczty elektronicznej, na adresy podane powyżej .

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

CZY MUSISZ PODAWAĆ NAM SWOJE DANE OSOBOWE? 

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z karty stałego klienta. Jeśli nie podasz nam swoich danych personalnych, zawarcie i wykonywanie umowy nie będzie możliwe. Brak podania daty urodzenia uniemożliwi Ci korzystanie z promocji urodzinowych, brak podania danych adresowych uniemożliwi nam wysyłkę korespondencji listownej, natomiast brak podania danych kontaktowych, uniemożliwi nam porozumienie za pomocą wskazanych środków komunikacji. Brak wyrażenia przez Ciebie zgody na marketing, uniemożliwi nam kontakt z Tobą celem informowana o nowościach, czy promocjach.

CZY BĘDZIEMY CIĘ PROFILOWAĆ?

Możesz być spokojny – nie jesteś przez nas profilowany, a Twoje dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU: