Aktualności

Wydarzenia

27 czerwca 2017

Regulamin konkursu “grilluj z Bacówką”

REGULAMIN KONKURSU
„Grilluj z Bacówką”

§ 1
Postanowienie ogólne
1. Organizatorem konkursu „Grilluj z Bacówką” (dalej „Konkurs”) jest spółka Bacówka Towary Tradycyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Rajbrocie 470 (32-725), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000248226 („Bacówka”).
2. Fundatorem nagród jest Bacówka.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/BacowkaTowaryTradycyjne (zwanej dalej “Fanpage”).
5. Bacówka nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony Facebooka.
§ 2
Warunki uczestnictwa
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Bacówki.
2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
a) posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
b) zaznaczenie “Lubię to” na Fanpage,
c) zaznaczenie „Lubię to” na poście konkursowym,
d) w komentarzu pod postem wypisanie produktów, które zostały przedstawione na dołączonym zdjęciu. (zdjęcie z grillem).

3. Konkurs trwa od dnia 28 czerwca od godz. 12:00 do 3 lipca 2017 do godziny 23:59.
4. Bacówka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
5. Bacówka nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.
§ 3
Nagrody
1. Nagrodami głównymi są 3 książki „Zmień chemię na jedzenie*” (zwane dalej “Nagrodą Dodatkową”). Wartość każdej Nagrody Dodatkowej wynosi 32,90 zł.
2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
3. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
§ 4
Zasady przyznawania nagród
1.Nagrody Główne zostaną przyznane 3 osobom ,które jako jedne z pierwszych wypiszą poprawnie ilość i nazwy produktów jakie widnieją na załączonym zdjęciu konkursowym.

2. Komentarze umieszczone po zakończeniu Konkursu nie biorą udziału w Konkursie
3. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie zwycięzców w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany uczestnik Konkursu może zostać wykluczony z Konkursu.
4. Nagrody zostaną wydane zwycięzcom na koszt Bacówki przesyłką pocztową dostarczoną w obrębie granic Polski.
5. W celu przekazania Nagród, zwycięzcy w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.
6. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.
7. Bacówka ma prawo podać dane zwycięzców na stronie www.bacowkatowary.pl oraz na Fanpage.
8. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez każdego zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych.
9. Bacówka nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestnika Konkursu, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych uczestnika Konkursu, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.
10. Bacówka nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie uczestnika Konkursu, któremu przyznano nagrodę.
11. Uczestnik Konkursu nie ponosi odpowiedzialności prawnej, wynikającej z wzięcia udziału w Konkursie

§ 5
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na adres: bacowka@bacowkatowary.pl, w tytule wiadomości wpisując hasło: „REKLAMACJA”. Reklamacje można składać nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
§ 6
Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia promocji, a ich interpretacja należy wyłącznie do Bacówki.
3. Bacówka zastrzega sobie, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego, prawo do odwołania Promocji dowolnym momencie jej trwania.
4. Bacówka zastrzega sobie, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego, prawo do zmiany postanowień, zasad i warunków niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia w sklepach biorących udział w Promocji.
5. Administratorem danych osobowych w Konkursie jest Bacówka Towary Tradycyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Rajbrocie 470 (32-725), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000248226.
6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami Regulaminu. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo do wglądu i sprostowania jego danych osobowych. Podanie przez uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne.
7. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Bacówki.