Aktualności

Wydarzenia

7 lutego 2017

Regulamin konkursu “Walentynki z Bacówką”

REGULAMIN KONKURSU

Walentynki z Bacówką

 

 • 1   Postanowienie ogólne
 1. Organizatorem konkursu „Walentynki z Bacówką” (dalej „Konkurs”) jest spółka Bacówka Towary Tradycyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Rajbrocie 470 (32-725), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000248226 („Bacówka”).
 2. Fundatorem nagród jest Bacówka.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/BacowkaTowaryTradycyjne (zwanej dalej “Fanpage”).
 5. Bacówka nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony Facebooka.
 • 2   Warunki uczestnictwa
 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Bacówki.
 2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
 3. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
 4. zaznaczenie “Lubię to” na Fanpage,
 5. zaznaczenie „Lubię to” na poście konkursowym,
 6. napisanie w komentarzu na stronie Funpage, pod postem konkursowym krótkiej rymowanki, w której należy użyć wszystkich następujących słów: Bacówka, tradycja, rarytas, walentynki.
 7. Konkurs trwa od dnia 13 lutego od godz. 12:00 do 14 lutego 2017 do godziny 23:59.
 8. Bacówka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 9. Bacówka nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.
 • 3 Nagrody
 1. Nagrodami głównymi w Konkursie są: 2 koce polarowe i 3 automatyczne nadgarstkowe ciśnieniomierze cyfrowe TMA-168 (zwane dalej “Nagrodami Głównymi”).
  Wartość każdej Nagrody Głównej wynosi 60,00 zł.
 2. Nagrodami dodatkowymi jest 5 książek „Zmień chemię na jedzenie*” (zwane dalej “Nagrodą Dodatkową”). Wartość każdej Nagrody Dodatkowej wynosi 32,90 zł.
 3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 • 4   Zasady przyznawania nagród
 1. O przyznaniu nagród decyduje ilość kliknięć „Lubię to!” zebranych pod komentarzem zawierającym tekst (rymowankę) umieszczony przez osobę biorącą udział w Konkursie.

Nagrody Główne zostaną przyznane 5 osobom z największą ilością  kliknięć „Lubię to!” pod komentarzem – dwie pierwsze osoby otrzymają koce polarowe oraz trzy kolejne osoby – ciśnieniomierze cyfrowe. Nagrody Dodatkowe zostaną przyznane dalszym 5 osobom z największą liczbą kliknięć „Lubię to!”.

 1. Kliknięcia „Lubię to!” oraz komentarze umieszczone po zakończeniu Konkursu nie biorą udziału w Konkursie
 2. Za komentarze biorące udział w Konkursie Bacówka uzna tylko te, które będą zawierały rymowanki z użyciem wszystkich następujących słów: Bacówka, tradycja, rarytas, walentynki.
 3. Za autora tekstu (rymowanki), któremu przysługują autorskie prawa osobiste i majątkowe uznaje się użytkownika serwisu Facebook, który umieści je w komentarzu. Autor tekstu, umieszczając je na Fanpage wyraża automatycznie zgodę na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych do zdjęcia na Bacówkę oraz wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie tekstu przez Bacówkę w zakresie pól eksploatacji określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych w kraju i za granicą, a w szczególności na:
 4. wyłączne używanie i wykorzystanie tekstu we wszelkiej działalności, w tym działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej i usługowej,
 5. trwałe lub czasowe przechowywanie,     stosowanie,     wytwarzanie,     utrwalanie i zwielokrotnianie tekstu wszelkimi technikami oraz w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechaniczną, optyczną oraz  techniką  cyfrową,  w  szczególności  jego  zwielokrotnianie  poprzez  dokonywanie zapisów na wszelkich nośnikach danych,
 6. publiczne rozpowszechnianie,  w  szczególności  wyświetlanie,  publiczne  odtwarzanie, wystawianie oraz publiczne udostępnianie tekstu, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, dla celów komercyjnych, marketingowych lub innych.
 7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie zwycięzców  w  sposób  niedozwolony,  w  szczególności  poprzez  zakładanie  fikcyjnych  profili prywatnych w serwisie Facebook, dany uczestnik Konkursu może zostać wykluczony z Konkursu.
 8. Nagrody zostaną wydane zwycięzcom na koszt Bacówki przesyłką pocztową dostarczoną w obrębie granic Polski.
 9. W celu przekazania Nagród, zwycięzcy w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.
 10. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.
 11. Bacówka ma prawo podać dane zwycięzców na stronie www.bacowkatowary.pl oraz na Fanpage.
 12. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez każdego zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych.
 13. Bacówka nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestnika Konkursu, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych uczestnika Konkursu, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.
 14. Bacówka nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie uczestnika Konkursu, któremu przyznano nagrodę.
 15. Uczestnik Konkursu nie ponosi odpowiedzialności prawnej, wynikającej z wzięcia udziału w Konkursie. 
 • 5   Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową  na  adres: bacowka@bacowkatowary.pl, w tytule wiadomości wpisując hasło: „REKLAMACJA”. Reklamacje można składać nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
 • 6   Postanowienia końcowe
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia promocji, a ich interpretacja należy wyłącznie do Bacówki.
 3. Bacówka zastrzega sobie, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego, prawo do odwołania Promocji dowolnym momencie jej trwania.
 4. Bacówka zastrzega sobie, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego, prawo do zmiany postanowień, zasad i warunków niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia w sklepach biorących udział w Promocji.
 5. Administratorem danych osobowych   w   Konkursie   jest Bacówka Towary Tradycyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Rajbrocie 470 (32-725), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000248226.
 6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu zgodnie z   zasadami   Regulaminu.   Uczestnictwo   w   Konkursie   jest   jednoznaczne   z wyrażeniem zgody przez uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo do wglądu i sprostowania jego danych osobowych. Podanie przez uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne.

7. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Bacówki.